+420 777 688 001 info@techproservis.cz

Naše kompletní služby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Hlavní náplní této činnosti je pojednání o tzv. managementu rizik, tzn. že v rámci této služby pro Vás vyhledáme a vyhodnotíme možná rizika vyskytující se při výkonu práce ve Vaší společnosti. Výsledkem naší práce je poté souhrn technických a organizačních požadavků na pracovní prostředí, organizaci práce, na pracovní postupy, hygienu práce a další. Činnost BOZP bere v potaz bezpečnost technických zařízení, nutnost používání ochranných pracovních prostředků, ergonomii, bezpečnostní značení a další.

Výsledkem je manuál pojednávající o výše uvedených bodech s plánem školení zaměstnanců a dalších osob, které mají vliv na dodržování bezpečnosti práce v organizaci.

Dodržování bezpečnosti práce je definováno zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zákony, vyhláškami a nařízeními vlády.

V rámci této služby Vám nabízíme:

 • zpracování analýzy rizik a jejich vyhodnocení
 • zpracování dokumentace bezpečnosti práce
 • návrh řešení a konkrétních opatření v provozu tak, aby vyhovoval všem zákonným normám
 • školení zaměstnanců a dalších osob v BOZP
 • plnění funkce koordinátora BOZP na staveništi

Požární ochrana

Co je to požární ochrana?
Požární ochrana vychází ze zákonných ustanovení s cílem prevence ochrany majetku a zdraví osob.

Dodržováním předpisů požární ochrany nejen předcházíte nebezpečí vzniku požáru, ale také přispíváte k případné minimalizaci škod při jeho případném vzniku. Nedodržení předpisů požární ochrany může také vést k problémům při uplatňování plnění pojistných škod.

Každý správce budovy by tak měl mít zpracovanou dokumentaci protipožární ochrany. Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11,odst.1 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a můžeme tak pro vás vytvořit kompletní dokumentaci požární ochrany, přičemž provádíme i školení zaměstnanců v této oblasti.

V rámci této služby pro vás zajistíme:

 • komplexní preventivní prohlídky PO
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
 • odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů PO
 • evidence a hlídání termínů opakujících se školení PO
 • kompletní zajištění tiskopisů
 • dodání přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, včetně jejich dílů a příslušenství
 • zastoupení Vaší firmy při jednání se státním požárním dozorem

V případě zájmu o zpracování dokumentace požární ochrany využijte prosím náš poptávkový formulář, nebo nás kontaktujte prostřednictvím telefonu či emailu.

Revize přenosných hasících přístrojů a tlakové zkoušky požárních vodovodů

Společnost Techproservis pro Vás zajistí jednorázové i pravidelné kontroly přenosných hasících přístrojů dle platné legislativy. Provádění kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů je stanoveno vyhláškou č. 246/2001 Sb., (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů:

 • Kontrola hasicího přístroje musí proběhnout minimálně jednou za rok
 • Periodická zkouška u vodních a pěnových hasicích přístrojů minimálně jednou za tři roky
 • Periodická zkouška u ostatních hasicích přístrojů minimálně jednou za pět let
 • Kontrola hydrantového systému musí proběhnout minimálně jednou za rok
 • Periodická zkouška hydrantového systému musí proběhnout minimálně jednou za pět let

Mimo to jsme kdykoli připraveni zajistit provedení tlakových zkoušek požárních vodovodů (Provádění kontrol provozuschopnosti hydrantových systému je stanoveno vyhláškou č. 246/2001 Sb., (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 0873, ČSN EN 671-3.), přičemž tuto revizi je nutné provádět alespoň jednou ročně.

V rámci této revize provádíme

 • měření vodovodního tlaku
 • změření průtokového množství vody
 • zjištění stavu předepsané výbavy

Jsme držiteli všech oprávnění k provádění revizí hydrantů včetně tlakových zkoušek hadic. V případě zájmu o provedení kterékoli revize můžete opět využít náš poptávkový formulář.

Další služby

 • Společnost Techproservis mimo jiné poskytuje také zajištění koordinátora BOZP na staveništi (přičemž plníme výkon institutu v jeho obou fázích (předprojektové i realizační). Vše dle zákonných povinností zákona č. 309/2006 Sb.. Pro tuto činnost disponujeme platným povolením číslo osv.: KOO/ROVS/01096/2009.
 • Provádíme požární nátěry stavebních konstrukcí za použití certifikovaných materiálů a pracovních postupů.
 • Provedeme školení vašich zaměstnanců z požární ochrany a BOZP